Zenku #864

Drought river in

flood jogging its’

memory to run