Zenku #551

In life-changing moments

take a breath …

take two

Zenku #390

Life wears you

You wear life

Perhaps you break even