Zenku #412

Waiting on a

cloudburst patience

drying up